Árukereső.hu Árukereső.hu
Tartalom

Elállás a távollevők között kötött szerződéstől

 

§ 1. A kifejezések magyarázata: 

1.      Eladó – Név: ESUS IT ENTERPRISE Kft.; székhely: Huszár utca 5. 1. em. 7., Lengyelország; 1074 Budapest, NIP száma: 28753553-2-42.; e-mail címe: hungary@esus-it.com,

2.      Ügyfél – a javakat saját fogyasztás vagy továbbértékesítés céljából megvásárló alany, aki megszerzi a megvásárolt javak feletti tulajdonjogot, 

3.      Fogyasztó – a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3-4. pontjában meghatározottak szerinti személy (azaz szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), 

4.    Árucikk – a webáruházban kínált termékek. 

 

§ 2. A visszatérítésekre vonatkozó szabályzat: 

1.    Amennyiben az Ügyfél egyben Fogyasztó is, megilleti a távollévők között kötött szerződéstől való indokolás nélküli elállás joga, a szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül. 

2.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő adásvételi szerződés esetén attól a naptól számítva kezdődik, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az Árucikket átveszi, illetve: 

a.    több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített termék, tétel vagy darab kézhezvételének időpontjától,

b.    ismétlődő, rendszeres szállítás esetén az első termék átvételétől.

3.    Amennyiben Fogyasztó élni kíván a szerződéstől való elállás jogával, úgy köteles az elállási szándékát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával Eladó felé jelezni. Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja: 

a.    A https://www.esus-it.hu honlapon bejelentkezés után elérhető űrlap kitöltésével, mely a Fiókod menüpontban, a Visszatérítés hozzáadása (Termékek visszaküldése) alpontban  található, 

b.    A https://www.esus-it.pl/RMA-ccms-pol-24.html címen elérhető online formanyomtatvány útján,

c.    Írásos formában, postai úton elküldve (az előkészített, pdf formátumban letölthető nyilatkozatminta a következő címen érhető el: … ) vagy elektronikus formában, a rma@esus-it.com emailcímre elküldve.

4.    Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a Fogyasztó annak lejárta előtt jelzi, hogy élni kíván az elállásra vonatkozó jogával.

5.    A szerződéstől való elállásra való jog gyakorlása esetén a szerződés meg nem kötöttnek minősül. Felek kötelesek a kölcsönösen nyújtott szolgáltatások visszatérítésére. Amennyiben Fogyasztó azelőtt nyilatkozik a szerződéstől való elállásról, mielőtt ajánlatát Eladó elfogadná, az ajánlat érvényét veszti.

6.    A kölcsönösen nyújtott szolgáltatások visszatérítése: Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket Eladó címére késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.    Eladó az Árucikkek visszaküldéséhez a következő címet adja meg: 

ESUS IT 

ul. Somosierry 30A

71-181 Szczecin 

8.    Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követő 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is (ez alól kivételt képeznek azon többletköltségek, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódtak). Fogyasztót a visszatérítés kapcsán semmilyen többletköltség nem terheli.

9.    A visszatérítést az Értékesítő mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árukat, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

10. Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyezően történik, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Amennyiben az eredetivel egyező fizetési mód alkalmazása nem lehetséges, a visszatérítés módja hagyományos banki átutalás a Fogyasztó által megadott számlaszámra.

12. A Felhasználót nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga a következő esetekben: 

a.    ha a szerződés tárgya olyan nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

b.    ha a szerződés tárgya olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

13. Amennyiben az értékesítési dokumentum formája nyugta, kérjük, csatolja azt a visszaküldött áruhoz. Amennyiben az értékesítési dokumentum formája számla, kérjük, ezt e-mailben jelezze (ebben az esetben ugyanis helyesbített számla kiállítására lesz szükség).

 

 

§ 3. A szabályozástól való eltérés:  

1.    Eladó lehetővé teszi a RAM memóriák* vásárlására kötött szerződéstől való elállást minden, Eladó által kínált Árucikkeket megvásároló Ügyfélnek (természetes személyeknek, jogi személyeknek és közigazgatási egységeknek).  

2.    Amennyiben  Ügyfél nem minősül Fogyasztónak (Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3-4. pontja értelmében), Eladóval RAM memóriák vásárlása tárgyában létrejött szerződéstől való elállás az említett termékek (azaz a RAM memóriák) átvételétől számított 7 naptári napon belül lehetséges, a jelen szabályzat 2. cikkelyének 2. pontjában leírtak szerint.  

  

*a szerződéstől való elállás lehetősége kizárólag Eladó saját raktárkészletén található RAM memóriákra vonatkozik, Eladó kínálatában szereplő további termékekre nem terjed ki

 

EMLÉKEZTETJÜK ÖNT, HOGY AZ ÁRU ÁTVÉTELÉNEK PILLANATÁTÓL SZÁMÍTOTT 14 NAPON BELÜL JOGA VAN A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA

A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT ITT TALÁLJA!

 

Close
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel